top of page

Nye kulturmiljøer i København

PlanScape har gennem det sidste års tid foretaget en omfattende screening af mulige nye værdifulde kulturmiljøer for Københavns Kommune. PlanScape har gennemgået og vurderet mere end 100 forslag og muligheder omkring nye værdifulde kulturmiljøer. Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg tiltrådte den 6. december PlanScapes anbefaling om at udpege otte nye værdifulde kulturmiljøer i den kommende kommuneplan.

2022-12-06

For at varetage og synliggøre Københavns kulturhistorie udpeger kommuneplanen 45 værdifulde kulturmiljøer. Kommuneplanens udpegning blev oprindeligt foretaget i 2011 og er ikke ændret siden. Med Kommuneplan 2019 blev det besluttet, at der skal gennemføres en opdatering af de værdifulde kulturmiljøer frem mod Kommuneplan 2024.

Et værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen er en aflæselig helhed af strukturer, anlæg, bygninger med mere, der samlet knytter sig til og formidler en fælles historie om Københavns udvikling. Kulturmiljøerne illustrerer med udspring i deres oprindelse, tidsepoke eller geografi en række forskellige historiske udviklingstræk, der har betydning for forståelsen af fire overordnede fortællinger om København, nemlig København som hovedstad, København som havneby, Produktionens København og Københavnernes velfærd.

Den tematiske tilgang baseret på de fire overordnede fortællinger om København skal sikre, at de væsentligste emner og tidsperioder i byens udviklingshistorie er repræsenteret i kommuneplanen. Samlet udgør de udpegede kulturmiljøer en bred vifte af de bedste eksempler på kulturhistoriske fortællinger om hovedstaden, havnebyen, produktionsbyen og velfærdsbyen. Målet med udpegningerne er ikke at udpege alt, men at illustrere byens udvikling gennem særligt udvalgte, så vidt muligt intakte, aflæselige eksempler. Her kan f.eks. nævnes Slotsholmen under fortællingen om København som hovedstad, Christianshavn under fortællingen om København som havneby, Kødbyen under fortællingen om produktionens København og De Gamles By under fortællingen om københavnernes velfærd.

Kommuneplanens retningslinjer fastsætter, at der ved fremtidig planlægning og i afgørelser om nedrivning og byggeri skal tages højde for de værdifulde kulturmiljøers bærende bevaringsværdier, så de væsentlige kvaliteter kan udnyttes som et aktiv og synliggøres til gavn for bevarelsen og oplevelsen af byens historie såvel som for identiteten i de planlagte byområder. En endelig afvejning af kulturmiljøhensynet i forhold til andre faktorer vil foregå i den konkrete, detaljerede planlægning eller byggesagsbehandling. Dvs. at kommuneplanens kulturmiljøudpegninger beskriver de bærende bevaringsværdier, hvorimod den konkrete og bindende udpegning af bevaringsværdige bygninger og anlæg, træer m.v. sker i lokalplanlægningen.

Økonomiforvaltningen har med bistand fra PlanScape gennemført en omfattende screenings- og inddragelsesproces for nye værdifulde kulturmiljøer til udpegning i Kommuneplan 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Museum har deltaget i projektets arbejdsgruppe. Screeningen har til formål at identificere kulturmiljøer, der supplerer de eksisterende udpegninger med væsentlige kulturhistoriske fortællinger om Københavns udvikling og historie. Som i de eksisterende udpegninger er målet med screeningen ikke at udpege alt, men at illustrere yderligere aspekter af byens udvikling gennem udvalgte eksempler.

Følgende kulturmiljøer vil nu blive nærmere beskrevet og indarbejdet i kommuneplanen:

- Den tidligere militære barakby Ballonparken på Amager: et eksempel på den omfattende militære tilstedeværelse i København som garnisonsby.
- Brokvarteret ved Ravnsborggade på Nørrebro: et eksempel på det oprindelige boligbyggeri på brokvartererne.
- Industriområdet i Nordvest: et eksempel på et større industri- og håndværksområde, der dynamisk er vokset frem med stor variation og begrænset planlægning.
- Industriområdet på Nordøstamager ved Uplandsgade: et eksempel på et samlet planlagt industriområde til nye produkter og teknologier placeret ved Amagerbanen.
- Industriområdet ved Lersø Parkallé i Bispebjerg: et eksempel på et sammenhængende, planlagt industrikvarter med særlig arkitektur fra en nyere periode.
- Industriområdet ved Vermundsgade på Nørrebro: et eksempel på et større samlet industrikompleks til moderne produktionsmetoder.
- Boligbebyggelsen Bellahøj i Brønshøj: et eksempel på nyskabende arkitektur og storskalabyggeri af almene boliger.
- Københavns forsyning repræsenteret ved 11 spredte lokaliteter i kommunen: vand-, kloak-, telefon-, el- og gasforsyning som en væsentlig forudsætning for storbyens udvikling.

Læs hele PlanScapes rapport nedenfor på Københavns Kommunes hjemmeside.

bottom of page