top of page
IMG_8915.jpeg

FOR KOMMUNER

PlanScape tilbyder kommuner at løse en række opgaver omkring strategisk udvikling og planlægning med fokus på aktiverting af kulturmiljøer og bygningsarven, mérværdier i kommunernes grønne omstilling og en bæredygtig turismeudvikling.

PLANSCAPES

LØSNINGER

DIALOG OM KULTURARVEN

 

PlanScape hjælper kommuner med opgaver og den løbende dialog med museer og lodsejere om kulturmiljøer, fredninger, bevaring og planarbejdet.

LOKALPLANLÆGNING

PlanScape rådgiver kommuner omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen eller justeringen af lokalplaner.

KULTURMILJØER

 

PlanScape gennemfører kortlægning, dokumentation, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer, sammenhænge og landskaber efter nye og relevante metoder

VE OG NYE VÆRDIER

 

PlanScape rådgiver kommuner og lokalsamfund omkring at udnytte store VE-projekter til at skabe nye værdier i landdistrikterne.

FREDEDE OG BEVARINGS-VÆRDIGE BYGNINGER

PlanScape udfører SAVE-registrering, vurdering og sagsbehandling vedrørende arbejdet med bevaringsværdige bygninger.

KOMMUNIKATION

 

PlanScape rådgiver og gennemfører kommunikation til offentligheden af kulturværdier i landskabet og byen.

PLANSCAPE OG KULTURMILJØER

Byerne og landskabet i Danmark gennemgår i disse år store forandringer med tilpasninger til nye erhvervsmuligheder, administrative strukturer og miljøudfordringer. For eksempel giver den nye planlov og Erhvervsstyrelsens anbefalinger helt nye måder at se landskabet og byen på, der giver kommunerne nye muligheder for udvikling. Samtidig sætter det også kommunerne under pres i forhold til at redefinere kommunens værdier og historie og borgernes lokale identitet og medejerskab.

Mange kommuner har sammen med de lokale museer brugt mange ressourcer på at kortlægge kommunernes bevaringsværdige kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger efter SAVE-Metoden, Arkitektskolens SAK-Metode eller den nye KulturMiljø-Metode. Dette er vigtige værktøjer i arbejdet, men de formår kun i begrænset omfang at operationalisere bevaringsarbejdet og reelt gøre det til et aktiv for kommunen og ikke kun til en begrænsning.

PlanScape har udviklet en langt bredere metode, der kan bidrage til at sikre kommunerne et solidt værdibaseret og kulturhistorisk grundlag i planarbejdet. Metoden sikrer en dynamisk vurdering og indarbejdelse af de lokale kulturværdier og en fortsat lokal stolthed og identitet. Målet er at aktivere kulturarven på en langt mere anvendelig måde, så den samtidig kan bidrage til økonomisk udvikling, bosætning og en øget lokal stolthed. Denne metode stiller vi gerne til rådighed som en fast eller projektorienteret opgaveløsning for kommuner over hele landet.

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe et anvendeligt resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.

Læs mere om PlanScapes arbejde med kulturmiljøer og PHASE-metoden.

IMG_0087 2.jpeg

EN BÆREDYGTIG
GRØN OMSTILLING

VEDVARENDE ENERGI OG LOKALE VÆRDIER

Langt de fleste kommuner arbejder lige nu for at realisere målene i deres klimahandlingsplaner og regeringens målsætninger for en fire-dobling af den vedvarende energi på land. Det betyder planlægning for opstilling af nye store solenergianlæg og vindmølleparker i det åbne land, hvor der i forvejen er rift om pladsen.

I mange kommuner er landdistrikterne udfordrede af affolkning, reduktion af tilbud og faldende huspriser. Mange steder lukker skolen og butikkerne, busruterne bliver indstillede, og op imod en tredjedel af boligerne i landdistrikterne ligger i energiklasse F eller G og vil om få år være teknisk usælgelige. Landdistrikterne er under pres. 

 

Få nabohensyn og tilgængelig jord betyder, at det ofte er i netop disse tyndtbefolkede og sårbare landområder, der opstilles store nye VE-anlæg. Men griber kommunerne i samarbejde med udviklere og lokale kræfter udviklingen an på nye måder, kan de store VE-anlæg blive en dynamo i nærområdernes positive udvikling og på denne måde bidrage til en bæredygtig lokal omstilling. Der kan skabes meget mere end individuelle kompensationer til de berørte samt nye gangstier og sheltere. Vedvarende energianlæg kan blive en hjørnesten i at bevare og udvikle lokale værdier for fremtiden.

PlanScapes Thomas Tram har for Haderslev Kommune og i samarbejde med Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, Dansk Byplanlaboratorium, Realdania samt Plan- og Landdistriktsstyrelsen gennem de sidste to år udviklet nye metoder til at skabe lokale mérværdier gennem fire store VE-projekter. Herunder har Thomas etableret væsentlig ny viden om kommunernes roller som myndigheder, som facilitatorer og om de lokale partnerskaber, som er en forudsætning for at skabe nye værdier.

 

PlanScape tilbyder kommuner rådgivning om muligheder og begrænsninger i forhold til at sikre et udbytte af VE-arbejdet i kommunerne. PlanScape kan herunder bistå i screening af potentialer, udvikling af strategiske målsætninger, aktørdialog og lokal organisering.

grassbrok1.png

STRATEGISK 
BYUDVIKLING

PLANSCAPES TILBUD

KULTURVÆRDIERNE I KOMMUNEN

 

Mange kommuner må stadig arbejde med utidssvarende udpegninger af kulturmiljøer  og bevaringsværdige huse, der kan føres helt tilbage til 1980'erne og er svære at operationalisere. Mange af disse udpegninger har behov for en revision, der tager stedernes aktuelle stand og fremtidige bevaringsværdier i betragtning.

PlanScape tilbyder kommuner at revidere og kvalificere udpegninger af kulturmiljøer og bygninger. Løsningen omfatter blandt andet:

 • Overblik over eksisterende udpegninger

 • Besigtigelse og status for eksisterende udpegninger

 • Deltagelse i offentlige høringer af plansager

 • Bidrag til lokalplanssager og kommuneplaner

 • Tilsyn med og revision af kulturmiljøer og fredede og bevaringsværdige bygninger

 • Udarbejdelse af kulturmiljøvurderinger og beskrivelser

 • Kommunikation til borgere og myndigheder

PLANARBEJDE OG STRATEGIER

 

Arbejdet med kultur- og naturværdier i kommunernes planarbejde er PlanScapes særlige kompetence. Hos PlanScape har vi stor erfaring med plan- og strategiarbejde vedrørende bevaring, fredning og destinationsudvikling med særlig respekt for den lokale identitet og kommunernes udviklingsønsker.

PlanScape tilbyder kommuner at løse en række udvalgte opgaver i forbindelse med konkrete opgaver og projekter.

 • Bidrag til udvikling af strategier indenfor f.eks. bygningsbevaring, turisme og attraktioner

 • Rådgivning, sparring og løsning af opgaver omkring bygnings- og naturfredning

 • Dialog og sparring med kommuner om planforhold

 • Rådgivning om konvertering af bygninger og områder

 • Bidrag til udvikling af eks. arkitekturpolitikker

 • Udarbejdelse af lokalplaner

PLANSCAPES ARBEJDE OG ERFARINGER

PlanScape har mange års erfaring med at løse kapitel 8 -opgaver indenfor nyere tids kulturhistorie på museer. Erfaringerne kommer blandt andet fra Thomas Tram Pedersens arbejde på Tøjhusmuseet, Stevns og i Vordingborg og Køge, hvor samarbejdet med kommunerne omkring planlægning har været en fast del af hans arbejde.

Idag løser PlanScape en lang række både rådgivningsmæssige og praktiske opgaver for kommuner i forbindelse med planlægning, kulturarv og turisme. PlanScape har her også en række stærke erfarne samarbejdspartnere med særlige kompetencer på forskellige områder.

FRA PLANSCAPES PORTFOLIO

UDVIKLING AF FALSTERSVEJ I MIDDELFART

Byplanlægning

2024

UDVIKLING AF FALSTERSVEJ I MIDDELFART

UDVIKLINGSPLAN FOR ODENSE INDERHAVN

Byplanlægning

2022

UDVIKLINGSPLAN FOR ODENSE INDERHAVN

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

Byplanlægning

2021

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

Kulturmiljøer

2020-21

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Byplanlægning

2020-2021

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

Verdensarv

2018-2020

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

Kulturmiljøer

2016-2025

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

Verdensarv

2018-2019

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

HANSTHOLM HAVN

Historier på stedet

2018-2019

HANSTHOLM HAVN

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

Kulturmiljøer

2023

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

Byplanlægning

2021-24

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

KULTURMILJØER I KØBENHAVN

Kulturmiljøer

2021-25

KULTURMILJØER I KØBENHAVN

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

Kulturmiljøer

2020-21

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

Byplanlægning

2020

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Kulturmiljøer

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Kulturmiljøer

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

JERNBANEBYEN

Byplanlægning

2020

JERNBANEBYEN

BYUDVIKLING I HAMBURG

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I HAMBURG

GLADSAXES INDUSTRIARV

Kulturmiljøer

2022

GLADSAXES INDUSTRIARV

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

Byplanlægning

2021

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

Kulturmiljøer

2021-22

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Kulturmiljøer

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

BYUDVIKLING I NAKSKOV

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I NAKSKOV

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

Verdensarv

2016-2019

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

Verdensarv

2017-2018

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

THORSBRO OG BYERNES VAND

Kulturmiljøer

2020-21

THORSBRO OG BYERNES VAND

bottom of page