top of page

PLANSCAPE OG

KULTURMILJØER

Hvad er egentlig kulturmiljøer? PlanScape har udviklet en ny og operationel metode til at kortlægge, vurdere og udvikle historiske kulturmiljøer i landskabet og i byen

HVAD ER 

KULTURMILJØER?

Der er så smukt ved gadekæret med de fine gamle gårde omkring. Det er bestemt bevaringsværdigt. Kommunerne har siden begyndelsen af 1970'erne udpeget mange hundrede kulturmiljøer i byerne, i landsbyerne og i det åbne landskab. Disse kulturmiljøer er idag en del af kommunernes planarbejde - på godt og ondt.

 

For hvad er egentlig et kulturmiljø? Hvordan finder vi de bevaringsværdige steder rundt om i kommunerne, og hvem er de egentligt bevaringsværdige for? For slet ikke at tale om, hvordan vi bevarer kulturmiljøerne for eftertiden, så de fortsat giver mening og bidrager til kommunernes udvikling fremover.

Det er nemlig ikke entydigt - eller eviggyldigt, hvad man forstår ved et kulturmiljø.

 

PlanScape har udviklet en ny og operationel metode til at kortlægge, vurdere og udvikle historiske kulturmiljøer i landskabet og i byen sammen med de relevante aktører; til gavn for fremtiden og med respekt for fortiden.

PlanScape udarbejder stedsbeskrivelser og laver vurderinger af kulturmiljøer, men PlanScape kan også bidrage til at facilitere de vigtige processer, som kan bringe kulturarven i spil.

PHASEX_LOGO_HVID.png

KOMMUNER OG

KULTURMILJØER

Byerne og landskabet i Danmark gennemgår i disse år store forandringer med tilpasninger til nye erhvervsmuligheder, administrative strukturer og miljøudfordringer. For eksempel giver den nye planlov og Erhvervsstyrelsens anbefalinger helt nye måder at se landskabet og byen på, der giver kommunerne nye muligheder for udvikling. Samtidig sætter det også kommunerne under pres i forhold til at redefinere kommunens værdier og historier og borgernes lokale identitet og medejerskab.

Mange kommuner har sammen med de lokale museer brugt mange ressourcer på at kortlægge kommunernes bevaringsværdige kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger efter SAVE-Metoden, Arkitektskolens SAK-Metode eller den nye KulturMiljø-Metode. Dette er vigtige værktøjer i arbejdet, men de formår kun i begrænset omfang at operationalisere bevaringsarbejdet og reelt gøre det til et aktiv for kommunen og ikke kun til en begrænsning. Værktøjerne peger på den væsentlige kulturarv, men de giver ingen bud på, hvordan kulturarven reelt kan bevares for eftertiden.

PLANSCAPE OG 

PHASE-METODEN

Det er derfor stadig en udfordring for kommuner og andre myndigheder, arkitekter og bygherrer samt naturligvis lodsejerne at bevare og aktivere kulturarven på en måde, så den giver værdi. PlanScape har derfor sammen med en lang række faglige samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet udviklet en en ny metode til at identificere, aktivere, udvikle og bevare kulturarven; PHASE-metoden.

 

PHASE (Potentials in Heritage Activation through Sustainable Evolvement)

er en ny strategisk metode, der kan bidrage til at sikre kommunerne et solidt værdibaseret og kulturhistorisk grundlag i planarbejdet. Metoden tager udgangspunkt i stedets karakteristiske historier og bygningsarv og sikrer en dynamisk vurdering og indarbejdelse af de lokale historier og kulturværdier, så de til enhver tid er et aktiv, der bidrager til en lokal stolthed og identitet. Én af vejene til at sikre dette er ved at inddrage alle relevante aktører i arbejdet gennem en målrettet strategisk proces og gennem forpligtende partnerskaber. Denne tilgang sikrer inddragelse, fremdrift og medejerskab. Et andet mål for PHASE-metoden er at aktivere kulturarven på en langt mere anvendelig og dynamisk måde, så den samtidig kan bidrage til økonomisk udvikling, bosætning og en øget lokal stolthed. 

PlanScape har allerede afprøvet PHASE-metoden på en række større og mindre kulturmiljøer rundt om i Europa. PlanScape stiller gerne PHASE-metoden til rådighed som en fast eller projektorienteret opgaveløsning for kommuner og projekter over hele landet.​

phase1.png

KORTLÆGNING AF HISTORIER, KULTURSPOR OG AKTØRER

 

PHASE-metodens første vigtige skridt er at lave en udtømmende stedsbeskrivelse, der ikke bare kortlægger bygningsarven i området, men som også kortlægger de historier og funktioner, der knytter sig til området. Samtidig er det også en væsentlig del af den følgende proces at kortlægge, hvem områdets vigtige aktører er; hvem betyder området noget for, hvad betyder det, og hvordan bruges det?

phase2.png

UDPEGNING AF AKTUELLE OG BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER

 

PHASE-metodens andet ​trin er at pege på, hvilke dele af områdets bygningsarv, som bedst illustrerer de vigtige historier; både nu og på langt sigt. Metoden arbejder her med aktuelle kulturværdier, som er de værdier, som har betydning for området og dets aktører her og nu. Samtidig arbejder metoden med bærende kulturværdier, som er de værdier, som vil være væsentlige at bære videre til kommende generationer.

phase3.png

VURDERING AF KULTURARVENS POTENTIALER

 

PHASE-metodens tredje​ trin er at vurdere kulturarvens potentialer i områdets videre udvikling. Hvilke potentialer rummer værdierne i forhold til myndigheders og ejeres målsætninger for området? Metoden ser her på, hvordan kulturarven og historierne kan bringes i spil som dynamoer i områdets fremtid og identitet med værdi for fremtiden og respekt for fortiden.

phase4.png

ORGANSISERING OG PARTNERSKABER

 

PHASE-metodens fjerde led handler om at skabe nye rammer for at arbejde med kulturarven og med områdets udvikling. Der PlanScapes erfaring fra tidligere projekter, at de bedste og mest holdbare løsninger skabes ved at bringe de relevante aktører sammen i en dialog om udviklingen og eventuelt i nye partnerskaber. Denne tilgang sikrer et medejerskab, som peger fremad.

phase5.png

PROGRAMMERING FOR UDVIKLING OG BEVARING

 

PHASE-metodens femte trin er et led I at operationalisere kulturarven for alle parter. Gennem en afstemt programmering af faserne i stedets udvikling bringes kulturarven både ind i kommunens myndighedsbehandling og planlægning, ligesom kommercielle aktører og borgere kan arbejde målrettet med udvikling og bevaring.

phase6.png

AKTIVERING AF KULTURARVEN

 

PHASE-modellens sjette trin omfatter etableringen af konkrete åbningstræk for, hvordan udviklingen reelt kan føres ud i livet. Samtidig ligger der i aktiveringen også et vigtigt element af kommunikation, hvor stedets historier og kulturværdier - og formålene med at bevare dem - foldes ud for offentligheden. Man skal kende stedets historie for at kunne anerkende dets kulturværdi.

rephase.png

Revurdering af historier, steder, aktører og potentialer

Hver generation genskriver historien i sit eget billede, siger man. Det samme er relevant for kulturarven, som ikke er en konstant. Med tiden ændrer vores syn på historien sig, og steder skifter karaktér og kommer til at få nye betydninger og indgå i nye sammenhænge. Dele af kulturarven giver derfor ikke længere mening og værdi, mens andre historier og steder kommer til.

 

PHASE-metoden arbejder efter en dynamisk tilgang, som omfatter en opdeling af kulturarven i aktuelle værdier (de historier og værdier som lige nu har betydning for os) og i bærende værdier (de historier og værdier, som viser sig at have en eviggyldig betydning for os). Metoden arbejder med, at disse værdier skal revurderes af hver generation, eller når der sker markante brud i historien. Målet er, at kulturarven til enhver tid skal give mening og give værdi til samfundet. 

IMG_6830.jpeg

PLANSCAPES PARTNERE

Arbejdet med at identificere og vurdere bygningsarvens mange forskellige typer af værdier kan være en kompleks størrelse. Dette gælder særligt, når bygningsarven skal sikres og aktiveres gennem kommunernes og andre myndigheders planlægning og bygherrers omdannelse.

For at kunne løse større og mere komplekse opgaver, som kræver en bred og dyb faglighed, har PlanScape ved en række projekter i eksempelvis Rødovre, Ishøj og Slagelse samarbejdet tæt med et team, der tilføjer stærke fagligheder omkring arkitektur og bygningshistorie samt landskab og grønne strukturer. Foruden PlanScape består teamet af;

Skærmbillede 2021-11-20 kl. 11.30.27.png

a r k i t e k t u r e t ved arkitekt Grethe Pontoppidan har meget stor erfaring med kortlægning, vurdering og sikring af ikke mindst moderne arkitektur og byplanmæssige sammenhænge.

cropped-binzer_landskab-1.png

Landskabsarkitekt Katrine Binzer bidrager i teamet med en stor indsigt i beskrivelse og vurdering af landskaber og grønne strukturer.

KULTURMILJØER

I PLANSCAPES PORTFOLIO

UDVIKLING AF FALSTERSVEJ I MIDDELFART

Byplanlægning

2024

UDVIKLING AF FALSTERSVEJ I MIDDELFART

GLADSAXES INDUSTRIARV

Kulturmiljøer

2022

GLADSAXES INDUSTRIARV

NATO COLD WAR HERITAGE

Khaki Fields

2021-25

NATO COLD WAR HERITAGE

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

Byplanlægning

2021

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

Fremtidens museer

2021-

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Bæredygtig turisme

2021

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

Kulturmiljøer

2020-21

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

Khaki Fields

2019

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Byplanlægning

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Byplanlægning

2020-2021

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

BYUDVIKLING I NAKSKOV

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I NAKSKOV

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Kulturmiljøer

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

Kulturmiljøer

2016-2025

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

Verdensarv

2017-2018

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Kulturmiljøer

2019-2020

UDVIKLING AF VIHULA GODS

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

Kulturmiljøer

2023

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

UDVIKLINGSPLAN FOR ODENSE INDERHAVN

Byplanlægning

2022

UDVIKLINGSPLAN FOR ODENSE INDERHAVN

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

Byplanlægning

2021-24

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

Byplanlægning

2021

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

KULTURMILJØER I KØBENHAVN

Kulturmiljøer

2021-25

KULTURMILJØER I KØBENHAVN

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

Kulturmiljøer

2021-22

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

Kulturmiljøer

2020-21

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Kulturmiljøer

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

MASSETURISME I BARCELONA

Bæredygtig turisme

2019-2020

MASSETURISME I BARCELONA

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

Byplanlægning

2020

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

Verdensarv

2018-2020

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

Verdensarv

2016-2019

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Kulturmiljøer

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

BORNHOLMERTÅRNET

Fremtidens museer

2018-2022

BORNHOLMERTÅRNET

FILM OM BALTIKUM

Historier på stedet

2019

FILM OM BALTIKUM

MERE OM

KULTURMILJØER

bottom of page