top of page

DANSKE MUSEER 2030

DANSKE MUSEER 2030

Danske museer er en enorm succes. Gæsterne strømmer til og museernes troværdighed blandt dets publikum er måske stærkere end nogensinde. Men museernes roller ændrer sig i disse år under indtryk af en række globale trends omkring, hvad museer er og skal kunne.

Museernes brancheorganisation, Organisationen Danske Museer, har iværksat en ambitiøs proces, der skal udvikle en samlet vision og strategi for de danske museer frem til 2030. PlanScape er blevet udvalgt til at bidrage til denne proces med blandt andet en analyse af museernes aktuelle arbejde og vilkår.

Opgavetype:

Analyse, visions- og strategiudvikling

Kunde:

Organisationen Danske Museer

Periode:

Logo
2020-2021

Samarbejdspartnere:

Emerging
Baggrunden

Museerne har udviklet sig markant i de sidste 10-15 år, og de er på mange måder trådt ind i en ny tidsalder og i en ny virkelighed indenfor alle områder af deres virksomhed. Her har museerne blandt andet skulle redefinere sig i forhold til nye brugergrupper, nye forventninger og nye multimediale formidlingsformer i en stigende konkurrence med andre historiske formidlingstilbud. Blandt andet har kunstmuseerne udnyttet deres forspring i digitaliseringen af deres samlinger til at udvikle nye og inddragende formidlingsformer, men må samtidig agere i et langt sværere digitalt konkurrencebillede. Samtidig har specielt de kulturhistoriske museer skullet gøre op med tidligere tiders arvesynd i form af enorme, ofte uregistrerede og udokumenterede museumssamlinger i dårlig bevaringsstand og opbevaret i utidssvarende magasiner eller formidlet i museernes traditionelle snævre rammer i historiske huse. Tilsvarende har de naturhistoriske museer indledt et opgør med deres traditionelle status som naturvidenskabelige studiesamlinger, som primært skal understøtte den naturvidenskabelige forskning med komplette samlinger. I stedet er de gradvist begyndt at adoptere generelle museale standarder og definerer sig i højere grad som sciencecentre med et bredere sigte. Transformationerne er langt hen ad vejen lykkedes for de fleste museer takket være en målrettet indsats og enorme ressourcer, men også gennem bevidste fravalg og nye fokuseringer.

Organisationen Danske Museer (ODM) har i 2020 sat sig i spidsen for en proces, Museum 2030, som skal bringe organisationen nærmere en fælles vision for fremtidens bæredygtige museer, der bl.a. kan tage afsæt i FN’s verdensmål. Som ét af sine første skridt omfatter processen den nedenstående omverdens- og situationsanalyse, som skal kortlægge og beskrive museumslandskabets udviklingstendenser og aktuelle status gennem de seneste 10-15 år. Herunder har det været ODM’s ønske, at analysen skal behandle museernes centrale udfordringer og muligheder i et dansk og internationalt perspektiv, som forventes at komme til at kendetegne museernes udvikling frem til 2030 set i lyset af en række generelle trends, som synes at karakterisere danske og udenlandske museers udvikling.

PlanScapes opgaver 

ODM har bedt PlanScapes Thomas Tram Pedersen, som har mere end 20 års erfaring fra museumsbranchen om at indgå i visions- og strategiarbejdet som vidensperson og analytiker. PlanScape forestår således udarbejdelsen af den indledende omverdens- og situationsanalyse.

Omverdens- og situationsanalysen vil i den videre proces danne udgangspunkt for omfattende SWOT- og interessentanalyser, og samtidig udgøre et grundlag for en diskussion af en samlet og tidssvarende vision og mission samt formuleringen af en række indsatsområder for ODM’s medlemsorganisationer frem mod 2030.

I det videre forløb er PlanScape med til at facilitere en dialog mellem museerne med henblik på visionsudviklingen.

bottom of page