top of page

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

En række store initiativer og projekter har de seneste år set dagens lys. Letbanen sætter retning for kommunens fysiske udvikling, og det samme gælder klimatilpasningsprojektet langs Fæstningskanalen og udviklingen af Firskovvejskvarteret til et nyt byområde. Samtidig sætter Science City Lyngby viden og innovation på dagsordenen.

PlanScape har sammen med Henning Larsen Arkitekter og COWI deltaget i konkurrencen om et parallelopdrag omkring en udviklingsplan for Kgs. Lyngby.

Opgavetype:

Sikring og aktivering af kulturværdier

Kunde:

Lyngby-Tårbæk Kommune

Periode:

Logo
2021

Samarbejdspartnere:

Henning Larsen Arkitekter, COWI
Baggrunden

Byer og bymidter i Danmark – ja sågar over hele verden – er under stor forandring. Måden vi bor, arbejder, lever og konsumerer ændrer sig, og det har stor betydning for måden vi bruger byen og byens rum. Det seneste års COVID19-pandemi har understreget vigtigheden af byens grønne områder og byrum, som de steder vi har haft mulighed for at søge ud, når vi skal mødes, være aktive, søge ro eller bare have en pause fra hverdagens trummerum.

Kongens Lyngby har gennem årtier været kendt som en af de stærkeste handelsbyer udenfor hovedstaden. Handels- livet fylder stadig centrum med liv og aktivitet, men de store forandringer, der i disse år sker indenfor udvalgsvare- og dagligvarehandel sætter også sit aftryk på byen. Derfor er der behov for at være på forkant med udviklingen, så Kongens Lyngby Centrum fremtidssikres som levende og varieret handels- og oplevelsesby.

Samtidig kommer Letbanen i 2025. Det vil have stor betyd- ning for både kommunen, byen og centrum – og vil sætte store fysiske aftryk i byens rum. De muligheder Letbanen giver, ønsker vi at udnytte bedst muligt.

Med de store forandringer Kongens Lyngby står overfor, ønsker vi som kommune det stærkest mulige grundlag for at være på forkant med udviklingen. Vi ønsker at der skabes en klar fælles målsætning og forståelse for hvor vi står, så vi kan gribe de muligheder der er og udnytte de potentialer Kongens Lyngby besidder. Hvis det skal lykkes, er der behov for at vi går helhedsorienteret til udviklingen af Kongens Lyngby Centrum. Vores udgangspunkt for dette har været at prioritere meget tid og energi i at få udarbejdet en stærk vision, der definerer den langsigtede målsætning for udviklingen af centrum.

Visionen for Kongens Lyngby Centrum bliver til
Fra efteråret 2020 til forsommeren 2021 har politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune været igennem en visions- proces, hvor der er arbejdet målrettet med at formulere en klar vision for Kongens Lyngby Centrum.
Processen har budt på mange spændende og lærerige drøftelser, der har sikret, at der er skabt en fælles vision, der nyder bred opbakning på tværs af partifarve og -skel.

Politikernes vision består af en overordnet vision, der understøttes af seks strategiske temaer, der skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum.

Dette dokument udfolder de enkelte tematikker i form af delvisioner og rammer for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum, suppleret med spørgsmål til de tre teams. Derudover er der en række delområder, der er vigtige brikker i udviklingen af centrum, som vi ønsker, at de tre deltagende teams kommer med løsninger på.

Udviklingen af centrum skal løftes i fællesskab
Mange ønsker at være med til at udvikle Kongens Lyngby – både ressourcestærke borgere og interessenter, et stærkt uddannelses- og erhvervsliv samt grundejere og udviklere. Samtidig er der mange stærke meninger om, hvordan centrum skal udvikle sig. Og der er stort politisk fokus på at udviklingen sker i respekt for Kongens Lyngbys kvaliteter og værdier. At så mange parter ønsker at bidrage aktivt med både engagement og investeringer, giver Lyngby-Taarbæk Kommune et godt grundlag for – i samarbejde med de mange aktører - at realisere visionen.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har i teamet bidraget med analyser og vurderinger af bygningsarven i området.

bottom of page