top of page

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

Amagerbanen er på mange måder indbegrebet af dansk jernbaneromantik, som især blev udødeliggjort i "Olsen Banden på Sporet". Nu har Københavns Kommune sat et projekt igang, som skal sikre både kultur- og naturarven i det gamle banetracé langs Uplandsgade og Kløvermarken på Amagerbro.

Københavns Kommune har valgt PlanScape til at gennemføre en kortlægning og analyse af områdets kulturværdier, som PlanScape omsætter i en langsigtet og dynamisk kulturbevaringsplan, som skal indgå i en fredning af området.

Opgavetype:

Vurdering af kulturarven

Kunde:

Københavns Kommune

Periode:

Logo
2020-21

Samarbejdspartnere:

Københavns Kommune
Baggrunden

KULTURSPORET LANGS UPLANDSGADE
Amagerbanen er for mange et næsten legendarisk stykke jernbanehistorie. Fra banen blev anlagt i 1907 blev den hurtigt med sine mange sidespor en vigtig dynamo for Københavns udvikling af nye industriområder og udflytningen af industrier fra brokvartererne. Banen blev således ét af de første symboler på, at København var ved at udvikle sig fra en stor by til en moderne storby.

Siden nedlæggelsen af Amagerbanen i 1991 er hovedparten af sporene forsvundet, mens banens tracé dels er genanvendt til metroen, og dels er bevaret og synlig i byrummet som stiforløb. Over en strækning på 1,2 km langs Uplandsgade ligger sporene der endnu, selvom naturen gradvist kræver området tilbage, og tracéet springer i skov. Mellem de skarpe industribygninger langs Uplandsgade og Danmarks første flyveplads på Kløvermarken, er banestrækket og havelodderne både en fin kulturhistorisk tidslomme og et meget anvendt rekreativt areal med en helt særegen natur midt i den hektiske by.

Amagerbanen er et stykke jernbaneromantik, og selvom erindringen om banen med årene vil ændre karaktér, har området nogle klare kultur- og naturmæssige værdier.


BORGERREPRÆSENTATIONENS OPGAVE

På grundlag af et medlemsforslag pålagde Borgerrepræsentationen den 4. juni 2020 Økonomiforvaltningen ved Københavns Kommune at rejse en fredningssag for Fredningsnævnet vedr. Amagerbanens gamle område på Uplandsgade.

Som led i udarbejdelsen af fredningssagen vil Økonomi-forvaltningen afdække den kulturhistoriske værdi af området ved Amagerbanen, samt værdien af den bynære natur og de rekreative muligheder, som området byder på. En belysning af alle tre aspekter (det kulturhistoriske, naturværdier og de rekreative muligheder) vil udgøre det faglige grundlag for at rejse en fredningssagen.

Københavns Kommune indleder hermed en spændende - og delvist kompleks – proces, der skal sikre en balance mellem naturen, kultursporene og de byrekreative potentialer i et langt perspektiv fremover gennem en fredning.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har stor erfaring med at bidrage til denne type af fredningsprocesser, hvor potentialer, interesser og interessenter skal mødes i én bæredygtig løsning for alle. Københavns Kommune har derfor i en udbudsrunde valgt PlanScape til at løse opgaven.


PLANSCAPES METODE

PlanScape arbejder med udvikling af natur- og kulturarven efter PHASE-metoden, som PlanScape har udviklet i samarbejde med en række danske og internationale samarbejdspartnere. Metoden giver nogle flere muligheder for at arbejde målrettet og operationelt med et samspil mellem natur- og kulturværdier, end SAVE- og DIVE-metoderne, som mest er egnet til vurdering af enkelte bygningsværker.

PHASE-metoden tager i stedet udgangspunkt i dels at kortlægge områdets værdier og historier, og dels i at foretage en vurdering og udpegning af de elementer, som bedst understøtter de historier og formål, som områdets interessenter peger på som de væsentlige. Samtidig åbner metoden muligheden for, at kommende generationer kan revurdere disse valg, hvis nye formål er blevet mere relevante i takt med, at området har ændret karaktér.

PlanScape har blandt andet anvendt PHASE-metoden på Stevns og på Færøerne, hvor det netop har været opgaven at sikre et afstemt samspil mellem områdernes værdier i forbindelse med naturfredninger, som kan bygge bro over de indbyggede modsætninger og prioriteringer, som findes i Naturbeskyttelsesloven og Bygningsfredningsloven.


Den samme balance mellem de to hensyn og formål vil også gøre sig gældende ved Amagerbanen, og det kan her være relevant også at anvende PHASE-metoden til at udmønte de potentialer i natur- og kulturværdierne, som baneområdet og havelodderne har skabt i samspil med de omkringliggende områder.

PlanScape lægger i den aktuelle opgave vægt på:

- En fagligt velfunderet tilgang, der inddrager alle relevante kilder i kortlægningen af historier og værdier.

- En operationel tilgang der sikrer, at Københavns Kommune umiddelbart kan omsætte og indarbejde anbefalingerne i sit frednings- og planlægningsarbejde indenfor de aktuelle lovbestemte rammer.

- En strategisk tilgang, der sikrer en inddragelse af de relevante aktører i både kortlægningen og vurderingen.

- En dynamisk tilgang, der sikrer mulighederne for senere at revurdere eller præcisere, hvilken funktion området skal have, og hvilke værdier der derfor bør fremhæves.bottom of page