top of page

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

Nordud A/S indbyder i samarbejde med Aalborg Kommune 3 tværfagligt sammensatte teams til at deltage i visionskonkurrence om udviklingen af Sygehus Nord-grunden og Gåsepigen i Aalborg. Sygehus Nord og Gåsepigen er en del af kvarteret omkring Re- berbansgade i Aalborg, som i konkurrencen kaldes Reberbansgadekvarteret.

PlanScape har sammen med Henning Larsen Arkitekter og Rambøll deltaget i konkurrencen om at forestå visions- og udviklingsprocessen for området.

Opgavetype:

Visionsudvikling for en hel bydel

Kunde:

Aalborg Kommune

Periode:

Logo
2021

Samarbejdspartnere:

Henning Larsen Arkitekter og Rambøll
Baggrunden
Læs mere

For at skabe et visionært grundlag for udviklingen af Sygehus Nord-grunden og Gåsepigen, der hænger sammen med den omkringliggende by, udskriver Nord- ud A/S, i samarbejde med Aalborg Kommune, derfor en visionskonkurrence for området.

Foruden at skabe en kvartersvision skal der gennem konkurrencen skabes billeder på kvarterets frem-
tid, udviklingsstrategier og en helhedsplan, der giver konkrete bud på, hvordan der kan bevares og bygges nyt på Sygehus Nord og Gåsepigen, hvordan nye by-, landskabs- og gaderum kan skabe sammenhænge og rekreativ værdi for såvel fremtidige beboere som byens borgere, hvordan trafikbetjening, parkering mm. kan afvikles nu og i fremtiden. Alt sammen med afsæt i en grundliggende bæredygtighedsbetragtning.

Visionskonkurrencen gennemføres som en parallelkon- kurrence hvor 3 udvalgte og tværfagligt sammensatte teams giver hvert deres bud på kvartersvision og helhedsplan for det nye bykvarter, samt på hvordan de eksisterende bygninger på grunden kan omdannes med respekt for kvarterets historie, arkitektur, bæredygtig- hedshensyn mm. Derudover skal konkurrencen give svar på hvordan nye bygninger og by- og landskabsrum kan bidrage til at understøtte kvartersvisionen, samt hvordan nye veje og forbindelser for gående og cyklister kan skabe nye sammenhænge. I parallelkonkurrencen sættes visionen i centrum og bruges som afsæt for at finde frem til den rette tæthed under hensyn til bæredygtighed, mikroklima, byliv og et ønske om at skabe flest muligt attraktive boliger og byfunktioner i Aalborg Midtby.

For at sikre et visionært, helhedsorienteret og bære- dygtig grundlag for udviklingen af - ikke alene Sygehus Nord-Grunden og Gåsepigen - men hele Reberbansgadekvarteret, betragtes kvarteret som udgangspunkt som en helhed, men med den forudsætning at de enkelte grunde og områder efterfølgende skal kunne udvikles uafhængigt af hinanden.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har i teamet bidraget med analyser og vurderinger af bygningsarven i området.

bottom of page