top of page

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Nationalpark Mols Bjerge er et enestående sted med en helt unik natur. Området er populært blandt lokale, sommerhusgæster og outdoor-turister. For at skabe den bedst mulige oplevelse for alle, har Mols Bjerge brug for en strategisk/fysisk udviklingsplan, der kan sikre naturen og fremme oplevelsen.

PlanScape har sammen med SLA Arkitekter, Resonans og Realise sat en stærkt hold sammen med brede kompetencer, der er udvalgt som ét af de to teams, der skal arbejde med opgaven om at lave en samlet plan for området.

Opgavetype:

Strategiudvikling

Kunde:

Nationalpark Mols Bjerge

Periode:

Logo
2021

Samarbejdspartnere:

SLA Arkitekter, Resonans og Realise
Baggrunden

Nationalpark Mols Bjerge har over de seneste år oplevet en markant stigning i relation til outdoorturismen og har tidligere i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme arbejdet med modeller for en styrket sammenhæng i oplevelsesudbuddet med det formål at der på sigt kan etableres et klyngebaseret outdoorcenter i området. I samar- bejde med relevante partnere og centrale erhvervsaktører vil dette projekt lægge næ- ste skridt for udviklingen af et outdoor hotspot i Nationalpark Mols Bjerge.
Outdoorturisme er en fælles betegnelse for et væld af udendørsaktiviteter inden for både outdoor- og friluftslivsaktiviteter.

I Danmark har vi ikke umiddelbar tradition for at planlægge for det åbne land, der ho- vedsageligt har været præget af afvejninger mellem erhvervsinteresser og naturbe- skyttelse. Det betyder også, at der ikke nødvendigvis er udviklet nogen erfaringer for, hvordan der planlægges i det åbne land i forhold til brugen af naturen som et rekreativt element, der også skaber værdi for den enkelte borger og samfundet. Det er væsentligt her at der bliver tale om en reel planlægning og ikke blot en regulering – eller blot en håndhævelse af statslige krav og regler.

Der skal udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan, som skal være startskuddet til en ny tilgang til at udvikle outdoorturismen i Nationalpark Mols Bjerge. Det overord- nede formål med planen er at skabe sammenhæng i eksisterende turismeinfrastruk- tur og konkretisere udviklingsretningen for et udvalgt og afgrænset område, hvor der sker en koncentration af outdoorturismen og samtidig gives plads til nationalparkens enestående istidslandskab.

Strategier handler, ud over at navigere imellem mange forskellige interesser, også om at være katalysator for forandring. Den udbudte opgave skal resultere i en fælles og ambitiøs plan for udviklingen af outdoorturismen, som er solidt forankret såvel politisk, som i turismeerhvervet, blandt relevante lodsejere og andre væsentlige interessenter.

Projektet tilstræber at den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver godkendt politisk af Syddjurs Kommune, samt indarbejdes i Nationalpark Mols Bjerges udviklingsstrategier.

Projektet gennemføres af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge.

PlanScapes opgaver 

PlanScape deltager i projektet som del af et stærkt team.

Teamets hovedrådgiver er SLA. SLA er en internationalt anerkendt landskabsarkitekttegnestue, der arbejder tværfagligt med strategisk og naturbaseret by- og regionsudvikling, oplevelsesrige landskaber, inkluderende byrum og visionære ud- viklingsprojekter. SLA har stået for nogle af de mest markante natur- og landskabsudviklingsprojekter i Danmark og Norden i de seneste 20 år, hvor naturen, vandet og de stedsspecifikke potentialer har været den afgørende driver for udviklingen. SLA suppleres af Resonans, som arbejder med procesledelse og samskabelse inden for visions- og politikskabelse, strategiudvikling– og realisering samt velfærdsudvikling. Til at varetage særligt det kommercielle hensyn, forstå markeds- grundlaget for de nye turismeprodukter samt sikre en bæredygtig realisering af eventuelle investeringer, indgår virksomheden Realise i teamet.

Endeligt deltager PlanScape, som bidrager med mere end 20 års erfaring med at skabe løsninger for kultur- og naturarv, der sikrer både bevaring og udvikling, og som er bæredyg- tige for alle; til fælles gavn for fremtiden og med respekt for fortiden. PlanScape arbejder med udvikling af bæredygtig turisme, der bidrager til den lokale og regionale økonomi og samtidigt fremmer den lokale identitet og stolthed.

PlanScapes opgaver vil i dette projekt særligt bestå i:

- Kortlægning og vurdering af eksisterende tilbud
- Strategisk udvikling af oplevelsesdesign og zonering
- Attraktionsudvikling af besøgsteder
- Operationalisering af planerne i den kommunale planlægning

bottom of page